logo
Financiën

EG Group kondigt uitgifte aan van US$ 1,52 miljard senior secured notes

EG Group kondigt uitgifte aan van US$ 1,52 miljard senior secured notes

EG Group Limited, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder het recht van Engeland en Wales (samen met haar dochterondernemingen, de "Group"), heeft vandaag aangekondigd dat een van haar dochterondernemingen, EG Global Finance plc, een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder het recht van Engeland en Wales (de "Emittent"), de intentie heeft om een totale hoofdsom van (het equivalent van) $ 1.520.000.000 uit te geven in de vorm van senior secured notes met vervaldatum in 2025, in een combinatie van notes in Amerikaanse dollars en in euro's (gezamenlijk, de"Notes"). Er kan geen garantie worden gegeven dat de uitgifte van de Notes wordt voltooid.

Het is de bedoeling dat de opbrengst van de Notes wordt gebruikt voor: (i) het volledig afbetalen van een lopende lening van € 422 miljoen onder de bestaande overeenkomst inzake senior kredietfaciliteiten van de Group; (ii) het volledig afbetalen van een lopende lening van $ 477 miljoen onder de bestaande overeenkomst inzake senior kredietfaciliteiten van de Groep; (iii) de afbetaling van een doorlopende kredietvoorziening van € 158 miljoen (equivalent) van de Group; (iv) voor algemene vennootschapsdoeleinden, waaronder naar verwachting de financiering van de overnames van Fastrac Markets, L.L.C. en Certified Oil Company, Inc., waarvoor de afronding in afwachting is van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, zoals goedkeuring van antitrust regelgeving; en (v) het betalen van kosten en uitgaven die zijn gemaakt in verband met het voorgaande. De leningen onder de bestaande overeenkomst inzake senior kredietfaciliteiten van de Group die afbetaald worden met de opbrengst van de Notes, zijn afgesloten om de acquisitie door de Group van 537 C-Stores van Woolworths Group Limited in Australië te financieren.

De inschrijving voor de Notes staat alleen open voor gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met regel 144A onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en voor niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten in offshore-transacties, in overeenstemming met bepaling S onder de Securities Act en, wanneer een investeerder een ingezetene is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "EER"), alleen voor personen die geen investeerders in de detailhandel zijn, waarbij een investeerder in de detailhandel wordt gedefinieerd als een persoon op wie een (of meer) van de volgende definities van toepassing zijn: (i) een retailklant zoals gedefinieerd in punt (11) van artikel(1) van richtlijn 2014/65/EU (zoals gewijzigd, "MIFID II"); of (ii) een klant in de zin van richtlijn 2002/92/EG, waarbij die klant niet gekwalificeerd kan worden als een professionele klant zoals gedefinieerd in punt (10) van artikel 4(1) van MIFID II; of (iii) een persoon die geen gekwalificeerde investeerder is in de zin van artikel 2(1)(e) van richtlijn 2003/71/EG, samen met eventuele wijzigingen hierop, inclusief richtlijn 2010/73/EU, in zoverre deze is geïmplementeerd in de betreffende lidstaat (de "Prospectusrichtlijn")

Dit document betreft geen aanbod tot de verkoop van effecten in de Verenigde Staten. De Notes mogen niet worden verkocht in de Verenigde Staten, tenzij deze zijn geregistreerd onder de Securities Act of zijn vrijgesteld van registratie. De uitgifte van de Notes die wordt beschreven in deze mededeling en eventuele gerelateerde garanties zijn en worden niet geregistreerd onder de Securities Act en bijgevolg zal een aanbieding of verkoop van Notes en dergelijke garanties alleen mogelijk zijn in een transactie die is vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act.

De promotie van de Notes in het Verenigd Koninkrijk wordt beperkt door de Financial Services and Markets Act 2000 (de "FSMA") en bijgevolg worden de Notes niet gepromoot bij het algemene publiek in het Verenigd Koninkrijk. Deze mededeling is alleen bestemd voor distributie onder en is alleen gericht aan personen (i) die professionele ervaring hebben in zaken die zijn gerelateerd aan investeringen en vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (financiële promotie), bevel 2005, zoals gewijzigd (het "bevel inzake financiële promotie"), (ii) die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) (bedrijven met een hoge nettowaarde, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, enz.) van het bevel inzake financiële promotie, (iii) die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, of (iv) aan wie een uitnodiging of aansporing tot betrokkenheid bij investeringsactiviteiten in de zin van sectie 21 van de FSMA in verband met de uitgifte of verkoop van effecten anders rechtmatig kan worden gecommuniceerd (al deze personen samen worden "relevante personen" genoemd). Deze mededeling is uitsluitend gericht aan relevante personen en hier mag niet naar worden gehandeld of op worden vertrouwd door iemand die geen relevant persoon is.

Noch de content van de website van de Group, noch enige andere website die via hyperlinks op de website van de Group is opgenomen, is geïntegreerd of maakt onderdeel uit van deze mededeling. De verspreiding van deze mededeling in andere rechtsgebieden dan het Verenigd Koninkrijk kan door de wet worden beperkt. Personen die deze mededeling in zijn of haar bezit krijgen, dienen zichzelf op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending inhouden van de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Dit document heeft niet de intentie om te vragen om geld, effecten of andere vergoedingen en, indien deze als reactie op de hierin opgenomen informatie worden gestuurd, zullen niet worden geaccepteerd.

De beoogde markten van de fabrikant (MIFID II governance van producten) voor de Notes en de eventueel gerelateerde garanties worden geacht uitsluitend in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten te zijn (alle distributiekanalen). Er wordt geen PRIIP's informatiedocument (KID) opgesteld en de effecten zijn niet bedoeld om beschikbaar te worden gesteld aan de detailhandel in de EER.