logo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Overeenkomst met voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ('u'), en EG Group Limited, een onderneming die handelt onder de naam EG Group ("EG", "EG Group", "Euro Garages", "we", "ons" of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website www.eg.group en elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk de 'Site'). U bevestigt dat u, door de Site te openen, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN DIENT U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen van deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de "Ingangsdatum" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken en u doet afstand van elk recht om een specifieke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te ontvangen. Tevens is het uw eigen verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken, dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van en onder direct toezicht staan van hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze Gebruiksvoorwaarden laten lezen en moet hij/zij hiermee instemmen voordat u de Site gebruikt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of zijn in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van het Verenigd Koninkrijk, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De Inhoud en de Merken worden op de site "AS IS" alleen ter informatie en voor persoonlijk gebruik verstrekt. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merk worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie zult handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk zult bijwerken: (3) u beschikt over de rechtsbevoegdheid en ermee instemt om deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u niet jonger bent dan 13 jaar; (5) u geen minderjarige bent in het rechtsgebied waarin u woont, of als u minderjarig bent, u ouderlijke toestemming hebt gekregen om de Site te gebruiken; (6) u geen toegang krijgt tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (7) u de site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (8) uw gebruik van de Site niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

Gebruikersregistratie

Mogelijk moet u zich bij de Site registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor het volledige gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om uw account te verwijderen. We kunnen een door u geselecteerde gebruikersnaam terugvorderen of wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd. 

 Als gebruiker van de Site, gaat u ermee akkoord om: 

 1. Geen systematisch gegevens of andere Inhoud van de site op te halen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory aan te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons. 
 2. Ons en andere gebruikers niet te bedriegen of te misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen. 
 3. Geen beveiligingsgerelateerde functies van de Site te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te hinderen, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Site afdwingen en/of de daarin vervatte Inhoud. 
 4. Ons en/of de Site niet in diskrediet te brengen, te bezoedelen of anderszins, naar onze mening, te schaden. 
 5. Geen informatie die van de Site is verkregen te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden. 
 6. Geen oneigenlijk gebruik te maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen te maken van misbruik of wangedrag. 
 7. De Site niet te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving. 
 8. De Site niet te gebruiken om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen. 
 9. U niet bezig te houden met ongeoorloofde omkadering van of het aanmaken van koppelingen naar de Site. 
 10. Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (voortdurend posten van herhaalde tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort achterwege te laten. 
 11. Niet deel te nemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. 
 12. De copyright- of andere eigendomsrechtenverklaring van enige Inhoud niet te verwijderen. 
 13. U niet proberen voor te doen als een andere gebruiker of persoon of om de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken. 
 14. Uw profiel niet te verkopen of anderszins over te dragen. 
 15. Geen materiaal te uploaden of te verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke middelen (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms"). 
 16. De Site of de netwerken of diensten die op de Site zijn aangesloten niet te verstoren, te onderbreken of onnodig te belasten. 
 17. Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het ter beschikking stellen van een deel van de Site aan u niet lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen. 
 18. Geen pogingen te ondernemen om maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de Site of een deel van de Site te voorkomen of te beperken. 
 19. De software van de Site niet te kopiëren of aan te passen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code. 
 20. De software die op enige manier deel uitmaakt van de Site niet te ontcijferen, te decompileren, te demonteren of te reverse-engineeren. 
 21. Behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, geen geautomatiseerd systeem te gebruiken, starten, ontwikkelen of distribueren, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de Site, of geen ongeautoriseerd script of andere software te gebruiken of te starten. 
 22. Geen aankoopmakelaar of inkoper te gebruiken om aankopen te doen op de Site. 
 23. Geen ongeoorloofd gebruik te maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen aan te maken. 
 24. De site niet te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de Site en/of de Inhoud te gebruiken op een andere manier voor elke inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming. 
DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit, en kan u de mogelijkheid bieden om Inhoud en materialen te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren of te distribueren naar ons of op de Site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:  

 1. De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen geen inbreuk maken of zullen maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of de morele rechten van een derde partij. 
 2. U de maker en eigenaar bent van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en vergunningen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site toestemming te geven om uw Bijdragen te gebruiken en te autoriseren op elke manier die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden wordt overwogen. 
 3. U de schriftelijke toestemming, vrijgave, en/of vergunning heeft van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van deze identificeerbare individuele personen te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden wordt overwogen. 
 4. Uw Bijdragen niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn. 
 5. Uw Bijdragen geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken zijn. 
 6. Uw Bijdragen niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk of anderszins verwerpelijk zijn (zoals door ons bepaald).
 7. Uw Bijdragen niemand weghonen, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken. 
 8. Uw Bijdragen niet worden gebruikt om een andere persoon lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of groep mensen aan te moedigen. 
 9. Uw Bijdragen geen toepasselijke wet, regelgeving of regel schenden. 
 10. Uw Bijdragen niet in strijd zijn met de privacy- of publiciteitsrechten van derden. 
 11. Uw Bijdragen geen materiaal bevatten dat om persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 jaar of waarbij mensen onder de 18 jaar op seksuele of gewelddadige wijze worden uitgebuit. 
 12. Uw Bijdragen niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen. 
 13. Uw Bijdragen geen beledigende opmerkingen bevatten die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap. 
 14. Uw Bijdragen op geen enkele andere manier in strijd zijn met of kunnen worden geassocieerd aan materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving. 

Elk gebruik van de Site dat een schending inhoudt van het voorgaande in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en onder andere kan leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken. 

LICENTIE VOOR BIJDRAGEN 

Door uw Bijdragen op enig deel van de Site te plaatsen, verklaart en garandeert u automatisch dat u het recht heeft om ons een onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, bekendmaken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hertitelen, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, openbaar weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden en verspreiden (geheel of gedeeltelijk) van deze Bijdragen (inclusief, maar niet beperkt tot uw afbeelding en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken van dergelijke Bijdragen voor te bereiden of op te nemen in andere werken en sublicenties van het voorgaande te autoriseren. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.  

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u aanlevert. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet op andere wijze in uw Bijdragen zijn beweerd.  

We claimen geen eigendom van uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw Bijdragen die door u zijn verstrekt op enig gebied op de Site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen jegens ons met betrekking tot uw Bijdragen. 

We hebben het recht om, naar eigen goeddunken, (1) Bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) alle Bijdragen opnieuw te categoriseren om deze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) Bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving vooraf, te screenen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw Bijdragen te controleren. 

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

We kunnen u gebieden op de Site aanbieden om beoordelingen of recensies achter te laten. Wanneer u een recensie plaatst, moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de personen of entiteiten die beoordeeld worden; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) u mag geen banden hebben met concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.  

We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand de beoordelingen aanstootgevend of onjuist vindt. De beoordelingen worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een beoordeling te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om alle Inhoud met betrekking tot beoordelingen te reproduceren, wijzigen, vertalen, op enigerlei wijze te verzenden, weergeven, uitvoeren en/of distribueren. 

INZENDINGEN 

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen oorspronkelijk van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat u niet het recht heeft om verhaal te halen bij ons voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw Inzendingen. 

WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN 

De Site kan links bevatten (of deze kunnen via de Site aan u verzonden) naar andere websites ("Websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke Websites van derden en Inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gemonitord of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor Websites van derden die toegankelijk zijn via de Site of enige Inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd is vanaf de Site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de Websites van derden of de Inhoud van derden. Het opnemen van, het linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van Websites van derden of Inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons. Als u besluit de Site te verlaten en toegang te krijgen tot de Websites van derden of om Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u via Websites van derden doet, zijn aankopen via andere websites en van andere bedrijven, en we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij plaatsvinden. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op Websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt toegebracht in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit Inhoud van derden of enig contact met Websites van derden. 

ONDERHOUD VAN DE WEBSITE  

We behouden ons het recht voor, maar hebben niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, de toegang hiertoe te beperken, de beschikbaarheid hiervan te beperken of uit te schakelen (voor zover technologisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en Inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de Site te beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Site te vergemakkelijken. 

PRIVACYBELEID 

Wij hechten grote waarde aan gegevensprivacy en -beveiliging. Bekijk ons Privacybeleid: www.eg.group/privacybeleid. Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de Site wordt gehost in het Verenigd Koninkrijk. Als u de Site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk, dan draagt u door uw voortgezet gebruik van de Site uw gegevens over naar het Verenigd Koninkrijk en u gaat ermee akkoord dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk.  

INBREUK OP AUTEURSRECHT

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de onderstaande contactgegevens (een "Kennisgeving"). Een kopie van uw Kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het in de Kennisgeving aangehaalde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een wezenlijk verkeerde voorstelling van zaken geeft in een Kennisgeving. Dus als u er niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar door de Site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat. 

TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN AAN ENIGE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN DE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ELKE INHOUD OF INFORMATIE OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN. 

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u handelt namens de derde partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel-, strafrechtelijk en gerechtelijk herstel. 

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de Inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de Site zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

We kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar is. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een uitval of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal zo worden geïnterpreteerd dat wij verplicht worden om de site te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren. 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats in de EU is en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de verplichte bepalingen van de wet van uw land van verblijf. EG Group Limited en uzelf stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten te verdedigen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in het Verenigd Koninkrijk, of in het EU-land waar u woont. 

GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting waartoe u toegang hebt: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Neem contact met ons op wanneer u dit onderwerp onder onze aandacht wilt brengen. 

CORRECTIES 

Er kan informatie op de Site staan die typfouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. 

DISCLAIMER 

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN 'AS-IS' EN 'AS-AVAILABLE' BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITE DIE AAN DE SITE GEKOPPELD IS EN WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD EN DE MATERIALEN ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE AARD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ WAARBORGEN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE WEBSITE WAARNAAR MIDDELS EEN HYPERLINK WORDT VERWEZEN OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN BANNERS OF ANDERE RECLAMES WORDEN BENADRUKT EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ IN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN EXTERNE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. EVENALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN BEPAALDE OMGEVING, MOET U UW EIGEN OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIGHEID BETRACHTEN WANNEER DAT GEPAST IS. 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID  

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF WINSTVERLIES, VERLIES VAN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.  

VRIJWARING 

U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) uw gebruik van de Site; (3) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site contact hebt gehad. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons daarvan bewust worden. 

GEBRUIKERSGEGEVENS 

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt om de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens. 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN 

De elektronische communicatie bestaat uit het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u bevestigt dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN BERICHTEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan door middel van elektronische middelen. 

DIVERSEN 

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele voorschriften die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan door de wet. We kunnen te allen tijde een of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat wij deze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierin om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren. 

NEEM CONTACT OP 

Neem contact met ons op om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site via:   

EG Group Limited 
Waterside Head Office 
Haslingden Road 
Blackburn
Lancashire 
BB1 2FA  
Verenigd Koninkrijk 
Telefoon: +44 (0)1254 582111

legal@eurogarages.com