logo
}

BESTUUR

BESTUUR

EG Group is vastbesloten voort te bouwen op onze bestaande fundamenten van het ondernemingsbestuur om de groei op lange termijn te ondersteunen voor een succesvolle en duurzame onderneming.

Om de zakelijke bestuursprocessen verder te ontwikkelen en de samenstelling van de raad van bestuur te versterken, heeft EG Group Lord Stuart Rose benoemd tot onafhankelijk voorzitter en bestuurder van onze Benoemingscommissie, Dame Alison Carnwath tot onafhankelijk directeur en bestuurder van onze Auditcommissie en John Carey tot onafhankelijk directeur en voorzitter van onze Remuneratiecommissie.

De raad van bestuur van de EG Group heeft de eindverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de groep een systeem van interne controle handhaaft. Bovendien geeft hij redelijke zekerheid over de betrouwbaarheid van de financiële informatie die binnen de onderneming wordt gebruikt. De organisatiestructuur van EG Group kent duidelijke verantwoordelijkheden. De operationele en financiële verantwoordelijkheid voor de dochterondernemingen wordt gedelegeerd aan het operationele management.

De ontwikkeling van onze functie Investeerdersrelaties heeft de Group geholpen het standpunt van externe belanghebbenden te begrijpen. De introductie van Interne Audit heeft geholpen het bestuur van de hele Group te verzekeren.

Wates Principles 

Wates Principles 

EG Group heeft de Wates Principles of Corporate Governance aangenomen en op die manier kan de onderneming het vertrouwen van de belanghebbenden verzekeren.

Wates Principles of Corporate Governance

SECTIE 172

SECTIE 172

Door middel van gesprekken met de directie en het topmanagement hebben wij vastgesteld dat de belangrijkste belanghebbenden van de Group zijn: klanten, merkpartners en leveranciers, collega's, investeerders en gemeenschappen. Je kunt onze verklaring inzake sectie 172 in ons jaarverslag bekijken om te zien hoe de Group deze belanghebbenden gedurende het jaar heeft geïntroduceerd en met hen in dialoog is getreden.

SECTIE 172

ETHISCHE PRAKTIJKEN

ETHISCHE PRAKTIJKEN

We handelen eerlijk en ethisch bij het nastreven van onze strategische doelstellingen en zetten ons in om onze praktijken te verbeteren. We hanteren een beleid tegen omkoping en een verklaring inzake moderne slavernij en deze worden jaarlijks herzien. Ook hebben we voorwaarden voor leveranciers, die vóór ondertekening door ons juridisch team worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat onze leveranciers aan dezelfde normen voldoen en dat eventuele risico's worden vastgesteld en beperkt.

ETHISCHE PRAKTIJKEN

Databescherming

Databescherming

De EG Group verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken op een manier die de privacy respecteert en de veiligheid waarborgt. Als wereldwijde organisatie is EG Group verantwoordelijk voor het naleven van een diverse en meerlaagse catalogus van wetten inzake privacy en gegevensbescherming over de hele wereld. Ons privacyprogramma introduceert een robuuste, risicogerelateerde benadering van gegevensbeheer. Ons privacynetwerk binnen de Group volgt een hybride aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze lokale deskundigen en functionarissen voor gegevensbescherming, met de extra steun en aansturing van onze functionaris voor gegevensbescherming van de Group. Onze ESG-initiatieven binnen de context van gegevensbeheer omvatten:

    • Groepstoezicht op privacy en gegevensbescherming dat zekerheid verschaft over ons risicoprofiel inzake privacy;
    • Integratie van privacy en gegevensbescherming in het interne auditprogramma;
    • Het verstrekken van op kennis geteste eLearningsmodules inzake gegevensbescherming en informatiebeveiliging aan onze werknemers;
    • Het gebruik van een privacybeheerplatform dat een centrale operationele ruimte biedt voor de naleving van de privacy- en gegevensbeschermingsvoorschriften; en
    • Een cultuur van doordachte en vanzelfsprekende privacy te koesteren om privacy te verwerven in alle systemen voor de verwerking van persoonsgegevens.